164,860 Reputation

50 yesterday
20 Dec 1
30 Nov 30
35 Nov 29
10 Nov 28
20 Nov 26
20 Nov 24
30 Nov 19
10 Nov 18
15 Nov 16
30 Nov 13
10 Nov 8
30 Nov 6
10 Nov 3
10 Nov 2
30 Nov 1
115 Oct 31
10 Oct 29
20 Oct 28
20 Oct 27
10 Oct 24
30 Oct 20
25 Oct 19
20 Oct 16
20 Oct 14
20 Oct 13
20 Oct 12
10 Oct 11
20 Oct 10
20 Oct 8